Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kilit Parke Taşı Alımı İhale İlanı
15 Eylül 2021 Çarşamba 19:26

Kilit Parke Taşı Alımı İhale İlanı

Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından beton kilit parke taşı ihalesi yapılacaktır. İhale 21/09/2021 tarihinde saat 11:00'de Derecik Kaymakamlık Odasında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna duyurulur.

 

HAKKARİ DERECİK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE

Anadağ  Köyü Bölek Mezrası ve Gelişen Köyü’ne bağlı KARAKOÇ mezrasında Beton Kilit Parke Taşı Yapım  İşi İhale Metni

1. Birliğin;

a ) Adı ve Adresi : HAKKARİ Derecik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

b)  Telefon numarası: 04384112003

c)  Faks numarası: :    04384112003

d)  Elektronik posta adresi: derecikkhgb@gmail.com

2. İhale konusu yapım işinin;

a ) Yapılacağı Yer : HAKKARİ- DERECİK-Anadağ Bölek Mezrası , Gelişen Köyü Karakoç Mezrası

b ) Niteliği, türü: Yapım İşi

 

Yapılacak Yerler:               

Sıra no

Köyün adı

8 cm Kilitli parke taşı (M²)

50x20x10 Bordür Taşı (M)

1

Karakoç

5000

2600

2

Bölek

5140

2280

TOPLAM

10.140 M²

4.880 M

 

 

c) Miktarı: 10.140 m² Beton Kilit Parke taşı, 4880 m Bordür taşı (Teknik Şartname de belirtilen miktarlarda/Şekillerde yapılacaktır.)

d) İşe Başlama Tarihi : Yer tesliminden itibaren 5 gün içinde  işe başlanacaktır

e ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Kaymakamlık makam odası - DERECİK

b ) Tarihi – Saati : 21//09/2021-11: 00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası varsa elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale yönetmeliğinin  11’ci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı HAKKARİ Derecik İlçesi  Kaymakamlığı adresinde görülebilir ve 5.000,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Hükümet binası KHGB Bürosu  adresine verilecektir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar T.C.Ziraat Bankası DERECİK Şube Müdürlüğündeki DERECİK Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 87861257-5003 nolu hesabına yatırılabilir. Teminat mektubu ise teklifle birlikte  verecektir.

9.İstekliler Tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel şeklinde vereceklerdir. İhale Sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır.

 

                                                                                                    Derecik Kaymakamlığı

                                                                                               Köylere Hizmet Götürme Birliği

                                                                        

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production