Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
YIKIM İŞİ İHALE İLANI
17 Nisan 2023 Pazartesi 10:57

YIKIM İŞİ İHALE İLANI

Derecik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Şehit Gaffar Okkan Yatılı Bölge Okuluna ait yıkım işi ihalesi yapılacaktır. İhale 24.04.2023 tarihinde Hükümet Konağı Birlik bürosunda yapılacaktır.

 

 

 T.C.

DERECİK KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI

 

Aşağıda isimleri belirtilen DERECİK İLÇESİNDE MÜLKİYETİ HAZİNEYE AİT 412 ADA, 12 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİT GAFFAR OKAN YATILI BÖLGE OKULU YIKIM İŞİ Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği 18’inci Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü (AÇIK AÇIK ARTIRMA) ile İhale edilecektir.

1-İdarenin

 

 

a) Adresi

 

:Hükümet Konağı Kat: 2 Birlik Bürosu Derecik/Hakkâri  

b) Telefon ve faks numarası

 

: Tel: 4613066-  Fax :

c) Elektronik posta adresi (varsa)

 

:derecikkhgb@gmail.com

2- İşin bitirme süresi

 

: Yer tesliminden itibaren  45 ( Kırkbeş ) takvim günüdür.

3-İhalenin

 

 

a) Yapılacağı yer

 

: Derecik Kaymakamlık Toplantı Salonu

b) Niteliği, türü ve miktarı

 

 

Sıra No

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (Teklif bedelinin)

Yer/Mevkii

İhale

Tarihi

İhale Saati

1.

1

                                                       638.386,98

                                   % 3

Derecik orta mah.

24/04/2023

15:00

        

 

           

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Aday/istekli tarafından düzenlenen ve tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bilgilerini içeren belge

 4.1.2. 2023 Yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6 İstekliler teklif ve açık arttırmada yükselteceği bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. ( Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) Teminata ilişkin geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Derecik  Köylere Hizmet Götürme Birliği 2732- 87861257-5005 nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, aday veya istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.8 İsteklinin ortak girişim olması halinde,  şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.9 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

4.1.10 İhale dokümanının satın alındığına dair belge

           

5. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle Anahtar Teslim Götürü Bedel sözleşme imzalanacaktır

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz)  takvim günü olmalıdır.

8.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9. İhale dokümanı Derecik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 1.500,00 TL ( binbeşyüz Lira ) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.

    İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

Abdulkadir IŞIK

            Kaymakam

                                                                                                                     Birlik Başkanı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production