Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Derecik Samanlı Köyü Derindere Mezrası Yolu 2 kat Sathi Kaplama ve Köy İçi Yolların Parke Taşı İle Döşenmesi Yapım İşi
17 Ağustos 2020 Pazartesi 13:22

Derecik Samanlı Köyü Derindere Mezrası Yolu 2 kat Sathi Kaplama ve Köy İçi Yolların Parke Taşı İle Döşenmesi Yapım İşi

Derecik Köylere Hizmet Götürme Biriliği Tarafından Derecik Samanlı Köyü Derindere Mezrası Arası 2 Kat Sathi Kaplama ve ve Köy İçi Yolları Kilit Parke Taşı Döşenmesi İle İlgili 21.08.2020 tarihinde İhale Yapılacaktır.

 

T.C

DERECİK KAYMAKAMLIĞI

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

1-İdarenin

 

a) adresi

:Hükümet Konağı Kat: 1 Birlik Bürosu Derecik/Hakkâri  

b) telefon ve faks numarası

: Tel: 4613066  -  Fax : - 

c) elektronik posta adresi (varsa)

:derecikkhgb@gmail.com

2- İşin bitirme süresi

: Yer tesliminden itibaren 60 ( Atmış) iş günüdür.

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: Yüksekova Kaymakamlığı (Belediye Başkanlık Hizmet Binası Makam Odası)

b) niteliği, türü ve miktarı

 

Sıra No

İşlerin İsimleri ve Miktarları

İşin Yapılacağı Yer

İhale

Tarihi

İhale Saati

  1.

İhale

Derecik Samanlı Köyü Derindere Mezrası Yolu 2 Kat Sathi Kaplama ve Köy İçi Yolları Parke Taşı Yapım İşi:

 

( Sathi Kaplama 3.500 x 5m, Beton Kanal 3.500m Kazı 1.800 M3.)      

Derecik Samanlı Köyü Derindere Yolu

 21/08/2020

14:00

 

 

 

 

 

      

     Aşağıda isimleri belirtilen Derecik Samanlı Köyü Derindere Mezrası Yolu 2 Kat Sathi Kaplama ve Köy İçi Yolları Parke Taşı Yapım İşi Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmemeliğinin 18’ci maddesinin 1. fıkrasına göre açık ihale usulü ile ayrı ayrı ilanda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:                                           

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış faaliyet belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu,

4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. Vergi borcu, Sigorta ve Bağ -Kur borcu olmadığına dair belge ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.

 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.1.10. İcra ve İflas durumunda olmadığına dair belge ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.

4.2. İş Bitirme Belgeleri

4.2.1.İsteklinin son 10 (On) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği veya %50 si oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50  oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi ibraz edilecektir.

4.2.2.Ortak girişimlerde İş ortaklarında, Pilot ortaklığın, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamı, diğer ortakların her birinin ise, istenen iş deneyim tutarının % 10 nu un sağlanması gerekir.

4.2.3.İş Deneyimini gösteren belgeler; isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş yönetme belgesi ve denetleme belgesidir.

4.2.4. Mühendis veya mimarlar da diplomalarını ibraz etmek koşuluyla kamu ihale kanunun 62. maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak kabul edilir.

Bu ihalede benzer iş olarak 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı resmi gazetede yayınlan yapım işlerinde iş deneyimde değerlendirilecek bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyimde kabul edilecek işlere dair işlere tebligatta yer alan A gurubu Alt Yapı İşleri V, VI, VII Ve VIII Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik; inşaat mühendisliğidir.

4.3. Personel durumuna ilişkin belgeler

4.3.1 İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirebilmek için en az 1 Adet İnşaat Mühendisi yâda İnşaat Teknikeri Şantiye Şefi olarak çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.

4.3.2 Teknik personele ait diploma ve diğer belgeler taahhütname ekinde sunulacaktır.

 

4.4. Yapı Araçları

4.4.1. Bir adet pikap en fazla 5 (Beş) yaşından büyük olmamak üzere iş süresi boyunca idareye tahsis edeceğine dair yapı araçları taahhütnamesi vermesi zorunludur.

4.4.2. İsteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarını bildirmesi halinde mülkiyeti tevsik edici nitelik taşıyan belgeler eklenecektir.

5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek idare gerek görürse açık eksiltme usulü ile ihaleye devam edecektir.

7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8. İhale dokümanı DERECİK Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu adresinde görülebilir ve 250 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler aşağıda belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna verilebilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10. İhale dokümanın da yer alan şekil ve içeriğe sahip yer görüldü belgesi,

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar T.C.Ziraat Bankası DERECİK Şube Müdürlüğündeki DERECİK Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 878 612 57- 5005 nolu hesabına yatırılabilir. Teminat mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.

12.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14.1. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

14.1.1.DERECİK Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

14.1.2.İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu DERECİK ’de uygun vasıtalarla ilan edilir.

15. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

16. İhale üzerinde kalan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 

 

                                                                                                      Köylere Hizmet Götürme Birliği

                                                                                                       İhale Komisyonu Başkanlığı

 

Kamuoyu Bilgisine Sunulur.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production