Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Derecik Ortaklar Köyü Örencik Mezrası İçme Suyu Yapım işi İhale İlanı
18 Haziran 2021 Cuma 17:09

Derecik Ortaklar Köyü Örencik Mezrası İçme Suyu Yapım işi İhale İlanı

Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Derecik Ortaklar Köyü Örencik Mezrası İçme Suyu Tesis Geliştirme Yapım işi ilgili ihale gerçekleştirilecektir. İhale 22.06.2021 tarihinde Derecik Kaymakamlık Makam Odasında yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla

T.C

DERECİK KAYAMAKAMLIĞI

DERECİK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

1-İdarenin

Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği

a) adresi

:Hükümet Konağı Kat: 1 Birlik Bürosu Derecik/Hakkâri 

b) telefon ve faks numarası

: Tel: 438 4613066 

c) elektronik posta adresi (varsa)

:derecikkhgb@gmail.com

2- İşin bitirme süresi

: İçme Suyu Tesis Geliştirme Yapım işi :  Yer tesliminden itibaren 60 ( altmış) takvim günüdür.

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: Derecik Kaymakam Makam Odası

b) niteliği, türü ve miktarı

 

Sıra No

İşlerin İsimleri ve Miktarları

İşin Yapılacağı Yer

İhale

Tarihi

İhale Saati

  1.

İhale

Derecik Ortaklar Köyü Örencik mezrası İçme Suyu Tesis Geliştirme Yapım işi :

(Depo 100 M3.yapımı. İshale Mesafesi : 550 M. Boru Tipi : P.E. Boru çapı : 65/75 dir. Boru Atü : 10 Atü dir.Şebeke mesafesi 1535 M. Boru tipi P.E Boru tipi : P.E .Boru çapı: 50/63 dir Boru Atüsü: 10 Atü’dur. Makina kazı : %90 El kazı : %10 dir. Kaptaj: 1 Adet dir.)      

Derecik Ortaklar Örencik mezrası

22/06/2021

13:00

      

     Aşağıda isimi belirtilen Derecik Ortaklar Köyü Örencik Mezrası İçme Suyu Tesis Geliştirme Yapım işi Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmemeliğinin 18’ci maddesinin 1. fıkrasına göre açık ihale usulü ile ayrı ayrı ilanda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış faaliyet belgesi;

 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

 

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim bedel teklif mektubu,

4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

 

4.1.7.  Vergi borcu, Sigorta ve Bağ -Kur borcu olmadığına dair belge ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.

 

 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

 

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

 

4.1.10. İcra ve İflas durumunda olmadığına dair belge ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.

 

5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek idare gerek görürse açık eksiltme usulü ile ihaleye devam edecektir.

7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

8. İhale dokümanı Derecik  Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu adresinde görülebilir ve İçme suyu Tesis Geliştirme yapım işi 2.500 (İkiBeşyüz) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını bedelinin TR 84000100273287861257-5003 nolu hesabına yatırmaları zorunludur.

 

9. Teklifler aşağıda belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna verilebilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

10. İhale dokümanın da yer alan şekil ve içeriğe sahip yer görüldü belgesi,

 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar T.C.Ziraat Bankası Derecik Şube Müdürlüğündeki Derecik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin TR 30000100273287861257-5005 nolu hesabına yatırılabilir. Teminat mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.

 

12.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

 

14.1. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

14.1.1.Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

 

14.1.2.İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu Derecik’te uygun vasıtalarla ilan edilir.

 

15. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

16. İhale üzerinde kalan istekli ile götürü bedel birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

K.H.G.B Müdürü : Suat KAYA

 

 

                                                                                                      Köylere Hizmet Götürme Birliği

                                                                                                        İhale Komisyonu Başkanlığı

 

                                                                                                      

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production