Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği’inden ihale ilanı
05 Temmuz 2019 Cuma 16:54

Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği’inden ihale ilanı

Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Derecik ilçesine bağlı köy ve mezralarda yapılacak olan bazı işlerle ilgili ihale ilanı yayınladı.

İlan şöyle:

 T.C.

DERECİK KAYMAKAMLIĞI 

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 

İHALE İLANI

HAKKÂRİ DERECİK İLÇESİNE BAĞLI KÖY VE MEZRALARA AŞAĞIDA YAZILI OLAN İŞLERİ YAPILACAKTIR.

Aşağıda belirtilen işler; Hakkâri İli Derecik İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İdarenin

a ) Adresi: Derecik Kaymakamlık Binası 1.Kat Derecik/Hakkâri

b ) Telefon ve Faks Numarası: 0438 461 30 66

c ) Elektronik Posta Adresi: derecikkhgb@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: 

  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

b ) İşe Başlama Tarihi: yer tesliminden sonra 5 (Beş) gün içinde işe başlayacaktır.

c ) İşlerin Süresi: Yer tesliminden itibaren olup,  işin yapım süresi aşağıda belirtilmiştir.

3. İhalelerin

a ) Yapılacağı Yer: Derecik Kaymakamlığı Kaymakam Odası

b ) Tarihi ve Saati: Aşağıda belirtilmiştir.

Sıra

İşin Adı

Birlik İhale Kayıt No

İhale Tarihi

İhale Saati

Dök. Bedeli

İşin Yapım Süresi

İş Deneyim Belgesi

1

Ortaklar Köyü Merkez ve Örencik Mezrası İle Uslu Köyü Merkez Camii Ve Okul Önü Kilitli Parke Taşı Yapım İşi

2019/01

12.07.2019

14:00

2.000.00₺

120 (Yüzyirmi) Gündür

Yapım İşleri A18 grubu işler veya Parke Taşı İşleri

2

Uslu Köyü Ulaşan Mezrası İstinat Duvarı Yapım İşi Taşı Yapım İşi

2019/02

12.07.2019

14:30

750.00₺

75 (Yetmişbeş) Gündür

Yapım İşleri A5 grubu işler veya duvar İşleri

3

Gelişen Köyü Mordağ, Kütüklü ve Karakoç Mezraları Camii ve Okul Önü Parke Taşı Yapım İşi

2019/03

12.07.2019

15:00

1.500,00 ₺

75 (Yetmişbeş) Gündür

Yapım İşleri A18 grubu işler veya Parke Taşı İşleri

4

Anadağ Köyü Beşikağaç Mezrası Cami Önü Parke Taşı ve İstinat Duvarı Yapım İşi

2019/4

12.07.2019

15:30

500,00 ₺

45(Kırkbeş iş )Günü

Yapım İşleri A18 grubu işler veya Parke Taşı veya Duvar İşleri

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.5.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.7.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.8.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.9.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.11.- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.12Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Son on yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan iş grupları yukarıda belirtilmiştir. Bu işler kabul edilecektir. 

4.3.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

71. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. T.C. Ziraat Bankası Derecik  Şubesindeki Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 87861257 No’lu hesaba yatırıldıktan sonra satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilebilecektir. 

9. İhale üzerinde kalan istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar T.C Ziraat Bankası Derecik Şubesindeki Köylere Hizmet Götürme Birliğinin  TR300001002732878612575005 IBAN  nolu hesabına yatırılabilir. Teminat mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Sözleşme aşamasında alınacak kesin teminatın süresi en azbir(1)yıl olacaktır

14. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yapıp yapmamakla serbesttir.                                  

KÖYLERE HİZMET GÜTÜRME BİRLİĞİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production