Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Derecik Kaymakamlık Konutu İhale İlanı
05 Haziran 2020 Cuma 15:22

Derecik Kaymakamlık Konutu İhale İlanı

Derecik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Derecik Kaymakamlık Konutu Yapımı İçin İhale yapılacak. İhale, Derecik Kaymakamlık Makamı Odasında Gerçekleştirilecek.

      Derecik Kaymakamlık Konutunun yapımı için ihale süreci başlatıldı. İhale Köylere Hizmet Götürme Birliğince  11.06.2020 tarihinde Kaymakamlık Makam Odasında yapılacaktır. Söz konusu ihale Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. İhale Şartları Aşağıda Yer alan metinde detaylarıyla ifade edilmiştir. 

 

T.C

DERECİK KAYAMAKAMLIĞI

DERECİK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

1-İdarenin

Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği

a) adresi

:Hükümet Konağı Kat: 1 Birlik Bürosu Derecik/Hakkâri  

b) telefon ve faks numarası

: Tel: 438 4613066 

c) elektronik posta adresi (varsa)

:derecikkhgb@gmail.com

2- İşin bitirme süresi

: Yer tesliminden itibaren 180 ( Yüz Seksen) takvim günüdür.

 

3-İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: Derecik Kaymakamlık Toplantı Salonu

b) niteliği, türü ve miktarı

 

Sıra No

İşlerin İsimleri ve Miktarları

İşin Yapılacağı Yer

İhale

Tarihi

İhale Saati

  1.

İhale

Derecik Kaymakam Konutu  Yapım İşi (Teknik Şartname, Puantaj ve İş Kalemlerinde belirtilen kalemlerdir.)

Hakkâri Derecik İlçesi

 11/06/2020

14:00

      

     Derecik Kaymakam Konutu Yapım İşi Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmemeliğinin 18’ci maddesinin 1. fıkrasına göre açık ihale usulü ile ayrı ayrı ilanda belirtilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından alınmış faaliyet belgesi;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11’inci maddesinin 1. (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim bedel teklif mektubu,

4.1.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7.  Vergi borcu, Sigorta ve Bağ -Kur borcu olmadığına dair belge ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.

 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

4.1.10. İcra ve İflas durumunda olmadığına dair belge ihaleden sonra ihale üzerinde kalan istekli tarafından İdaremize verilecektir.

4.2. İş Bitirme Belgeleri

4.2.1.İsteklinin son 15  (On Beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80 oranında gerçekleştirdiği veya %80 si oranında denetlendiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100 oranında az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi ibraz edilecektir.

4.2.2.Ortak girişimlerde İş ortaklarında, Pilot ortaklığın, istenen asgari iş deneyim tutarının tamamı, diğer ortakların her birinin ise, istenen iş deneyim tutarının % 10 nu un sağlanması gerekir.

4.2.3.İş Deneyimini gösteren belgeler; isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş yönetme belgesi ve denetleme belgesidir.

4.2.4. Mühendis veya mimarlar da diplomalarını ibraz etmek koşuluyla kamu ihale kanunun 62. maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar iş deneyimi olduğu kabul edilir ve bu tutar tam olarak kabul edilir.

Bu ihalede benzer iş olarak 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı resmi gazetede yayınlan yapım işlerinde iş deneyimde değerlendirilecek bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım işlerinde iş deneyimde kabul edilecek işlere dair işlere tebligatta yer alan Üstyapı (Bina) İşleri  BI ve BII. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3 Teknik Personel:

4.3.1 İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirebilmek için en az 1 Adet Mimar veya İnşaat Mühendisi veya 1 adet haritacı çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.

  4.3.2- Teknik personele ait diploma ve diğer belgeler taahhütname ekinde sunulacaktır.

 

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek idare gerek görürse açık eksiltme usulü ile ihaleye devam edecektir.

7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8. İhale dokümanı Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Bürosu adresinde görülebilir ve 5.000 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9. Teklifler aşağıda belirtilen ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna verilebilir. Bu saatten sona verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

10. İhale dokümanın da yer alan şekil ve içeriğe sahip yer görüldü belgesi,

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar T.C.Ziraat Bankası DERECİK Şube Müdürlüğündeki DERECİK Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin TR 840001002732878612575003 nolu hesabına yatırılabilir. Teminat mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.

12.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14.1. Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması

14.1.1.Derecik Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale komisyonu, zorunlu hallere münhasır olmak üzere gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir.

14.1.2.İhalenin yapılmaması halinde bu durum, birlik merkezinin bulunduğu Derecik’te uygun vasıtalarla ilan edilir.

15. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

16. İhale üzerinde kalan istekli ile götürü bedel birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 

                                                                                                      Köylere Hizmet Götürme Birliği

                                                                                                       İhale Komisyonu Başkanlığı

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production