Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Derecik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına Ait Kömürün Derecik İlçe Merkezindeki Bütün Mahalle, Köy ve Mezralarına Ait Dağıtım İşi İhalesi
06 Ekim 2020 Salı 09:34

Derecik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına Ait Kömürün Derecik İlçe Merkezindeki Bütün Mahalle, Köy ve Mezralarına Ait Dağıtım İşi İhalesi

Derecik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına Ait Kömürün Derecik İlçe Merkezindeki Bütün Mahalle, Köy ve Mezralarına Ait Dağıtım İşi İle İlgili İhale Yapılacaktır.

    Derecik İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından İlçe Merkezi, Mahalle, Köy ve Mezralara kömür dağıtım işi kapsamında 14.10.2020 tarihinde ihale yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 

 

İlan Bilgileri

İlan Süresi

:

7

Yasal Kapsam

:

13 b/1

Kalan Süre

:

İlanınızın yayımlanması için kalan süre 5 gündür.

 

DERECİK İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA AİT KÖMÜRÜN DERECİK İLÇE MERKEZİNDEN BÜTÜN MAHALLE, KÖY VE MEZRALARINA DAĞITIM İŞİ

HAKKARİ DERECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

Derecik İlçesi Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına ait kömürün Derecik İlçe Merkezinden Bütün Mahalle, Köy ve Mezralarına Dağıtım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/524106

1-İdarenin

a) Adresi

:

Merkez Mahalle Cumhuriyet Cad. Ulu Camii Sok. Derecik Kaymakamlık Binası, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, 30600 DERECİK/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası

:

04384613021 - 04384613178

c) Elektronik Posta Adresi

:

dereciksydv@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1840 ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Derecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 4(Dört) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merkez Mah. Kaymakamlık Binası Kat:1 Derecik/Hakkari

b) Tarihi ve saati

:

14.10.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici kömür dağıtım işinde en az dört (4) araç(1 Kamyon ve 3 kamyonet) çalıştıracak olup, bunların kendi malları olması esastır ancak kiralanması durumunda idareye taahhüt verecektir. Yüklenici firma araç taahhütlerini sözleşmenin imzalanmadan önce idareye ibraz edilecektir. Araçların tüm giderleri yükleniciye ait olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Nakliye İşleri benzer iş olarak kabul ediecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Derecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production