Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Derecik İlçesi Köy Yolları ve Askeri Üs Bölgelerinde Karla Mücadele Kapsamında Lastikli Yükleyici Loder Kiralama İhalesi
11 Kasım 2020 Çarşamba 21:42

Derecik İlçesi Köy Yolları ve Askeri Üs Bölgelerinde Karla Mücadele Kapsamında Lastikli Yükleyici Loder Kiralama İhalesi

Derecik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Derecik İlçesi Köy Yolları ve Askeri Üs Bölgelerinde Karla Mücadele edilmesi amacıyla Lastikli Yükleyici Loder Kiralama ihalesi yapılacaktır.

     Karla Mücadele kapsamında Derecik İlçesine Bağlı Köyleri ve Askeri üs bölgelerini kapsayan hizmet alımı ihalesi yapılacaktır. İhale 18.11.2020 Çarşamba günü Derecik Kaymakamı Makam Odasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

     Kamuoyuna duyurulur.

 

T.C.

HAKKARİ İLİ DERECİK İLÇESİ

DERECİK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Derecik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Derecik İlçesi Köy Yolları ve Askeri Üs Bölgeleri Karla Mücadele İçin Lastikli Yükleyici Loder Kiralama Hizmet Alımı (1.000 Saat) K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

 

Sıra No:

İhalenin Adı

Tarihi

Saati

Doküman Bedeli

İş Bitirme Belgesi

İhale 1

Derecik İlçesi Köy Yolları ve Askeri Üs Bölgeleri Karla Mücadele İçin Lastikli Yükleyici Loder Kiralama Hizmet Alımı İşi (1.000 Saat)

18.11.2020

 14:00

   3.000

 

İstenmemektedir.

 

     Birliğimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.  İhalemizde 28 NİSAN 2007 TARİH VE 26506 SAYILI Resmi gazetede yayınlana İç İşleri Bakanlığı KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ hükümleri uygulanır. İlgili mevzuat doğrultusunda birlik ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Birliklerin ihaleyi yapmama kararı kesindir. Teklif veren istekliler, bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Ayrıca istekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

       Kurumumuzca yapılan ihalelerde yöre koşulları dikkate alınarak inşaat mevsiminin kısa oluşundan acili yet hasıl olduğundan gecikmelerin önlenmesi için iş bu ilan ve ilişkin şartname ile ihale dokümanlarımızda istenen belgelerin tamamının istekli tarafından teklifle birlikte verilmesi zorunludur.

          İdare ve ihaleye İlişkin Bilgiler

1.  BİRLİK BİLGİLERİ;

a) Adı    : Derecik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi           : Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat 1 Derecik

c) Telefon Numarası     : 438 461 30 72

d) Faks Numarası         : 438 461 30 72

f) İlgili Personelin adı soyadı unvanı : Suat KAYA  K.H.G. Birlik Müdürü

 

  2. İHALE BİLGİLERİ

 2.1.İhalenin Adı Niteliği türü , miktarı ve Yapılacak Yer olarak yapılacak : Derecik İlçesi Köy Yolları ve Askeri Üs Bölgeleri Karla Mücadele İçin Lastikli Yükleyici Loder Kiralama Hizmet Alımı (1.000 Saat)

2.2. İşin Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) gündür

2.3. İhalenin Yapılacağı yer   : Hükümet Konağı Kaymakamlık Makam odası Kat: 3

3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

3.1 İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler

3.1.1 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.

3.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya  Sanayi Odasına kayıtlı olduğun gösterir belge.

b) Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.1.3 Teklif  vermeye yetkili olduğun gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri,

a) Gerçek  kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel  Kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.1.4  Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.1.5   Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.1.6 Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3.1.7 İhale dokümanın satın alındığına dair Banka Dekontu 

3.1.8 Varsa Ortaklık hisse beyanı,

3.1.9.Varsa iş ortaklığı beyannamesi,

3.1.10. Makine Techizat ve Diğer ekipmana ilişkin belgeler:

     3 Adet Lastikli Loder Bulunduracağına ait ihale esnasında taahhütname vereceklerdir. (Uhdesinde ihale kalan firmanın araçların kendi malı veya kiralandığında dair ruhsat fotokopilerini sözleşme esnasında kuruma teslim edeceklerdir.)

3.2 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Nakit Teminatlar T.C.Ziraat Bankası DERECİK Şube Müdürlüğündeki DERECİK Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 878 612 57- 5005 nolu hesabına yatırılabilir. Teminat mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.

4 Tekliflerin geçerlilik süreleri (60) Atmış gündür.

5 Köylere Hizmet Götürme Birliği ihaleyi yapıp yapmakla serbesttir.

6 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7   İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ.

            İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Bürosundan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye katılacak olanların İhale şartnameleri İçin 3.000,00  (Üçbin) TL karşılığında doküman almaları zorunludur.

K.H.G.B.B. Müdürü :  Suat KAYA

 

 

 

 

 

          10/11.202

       Ahmet ÖZDEMİR

                                                                                                                    K.H.G.Birlik Başkanı

                                                                                                                   Derecik Kaymakamı

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production