Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DERECİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ
08 Mart 2017 Çarşamba 19:29

DERECİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DERECİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

T.C

ŞEMDİNLİ DERECİK

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi:03/02/2017

Karar Numarası:2017/05

Dönem:ŞUBAT

 

Birleşim: 1.Birleşim.

Oturum:1.Oturum

Belediye Meclisini Teşkil

Edenlerin Adı Soyadı

 

 

Başkan    :Ekrem ÇETİNKAYA

Üyeler     :Ahmet YILMAZ-Seyar YALÇİN-Cihangir EVİN-Hazali TEKİN-Abduaziz ERBEK-Numan YALÇİN-Derviş SEVİM-Remzi ŞENDUL-Reşit KAYA

 

KARAR ÖZÜ

         Belediye Meclisi Belediye Başkanı Ekrem ÇETİNKAYA’nın Başkanlığında yukarıda adı ve soyadı yazılı bulunan tüm üyelerin iştirakleri sonucunda 2017 Şubat ayı Meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumuna iştirak ettikleri görüldü. Oturum 03/02/2017 CUMA günü saat 14:00 de Belediye Başkanı Ekrem ÇETİNKAYA tarafından açıldı,

 

         Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.01.2017 tarih ve M.30.8.DER.0.10/51 sayılı Meclisimize havaleli yazısı okundu ve incelendi.

 

         Belediye Meclisimizin 05.08.2016 tarih ve 2017/17 sayılı kararıyla hazırlamış olduğu “Derecik Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağı”, 6085 Sayılı Sayıştay Kanununun 27’nci Maddesi gereği görüş almak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

        

        Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda taslak üzerinde aşağıda belirlenen şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması ve yapılan düzenlemeden sonra kararın onay alınmak üzere ilçemiz Kaymakamlık makamına tevdiine ve onaya müteakip 3011 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanununun 2. Maddesi gereği yayımının yapılmasına, yayımı yapılan karar ve “Derecik Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağının” İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

T.C.

HAKKÂRİ İLİ DERECİK BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

 

Amaç 

MADDE 1- (1)Bu yönetmeliğin amacı, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî yardımlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1)Bu yönetmelik Belediye sınırları içinde Belediyece yapılacak sosyal yardımlar ile bu yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

 

Hukukî dayanak

MADDE 3- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

            a)-Aynî Yardım: Yiyecek, giyecek, eğitim malzemesi,  yakacak, tıbbî araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri ve ev eşyaları gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

            b)-Belediye: Derecik Belediyesini,

c)-Belediye Başkanı: Derecik Belediye Başkanını,

ç)-Belediye Encümeni: Derecik Belediye Encümenini,

d)-Belediye Meclisi: Derecik Belediye Meclisini,

            e)-Değerlendirme Kurulu: Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Başkanınca görevlendirilecek Yazı İşleri ve Hesap İşleri Müdürü olmak üzere diğer ikisi Belediye Başkanı tarafından belirlenecek seçilmiş meclis üyelerinden oluşan beş (5) kişilik kurulu,

f)-Harcama Yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisini,

            g)-Muhtaç: Hiç bir geliri olmayan, kimsesi olmayan yaşlı, öksüz, yetim, dul,  engelli kalacak yeri olmayan insanlar ile şiddet mağduru olduğu tespit edilen kadınları,

ğ)-Müdürlük: Derecik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünü,

            h)-Nakdî Yardım: Müracaatçıya bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, akıllı kart kontörü yardımını,

            ı)-Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak aynî ve nakdî yardımları,

            i)-Yetkili Makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri,  

j)-Yoksul ve Dar Gelirli: Hane halkının kişi başına düşen aylık geliri; yardımın yapılacağı yıl için Bakanlar Kurulu’nca her yıl tespit edilen, net asgari ücretin % 50’si kadar olan aileleri,

İfade eder.

 

 

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5- (1)Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a)Belediye aynî ve nakdî yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Yıl içerisinde yapılacak sosyal yardımların toplam tutarı, bütçenin % 2 sini geçemez.

b)Belediye aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c)Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, yetim ve öksüzler, kimsesiz ve düşkünler ile şiddet mağduru kadınlara öncelik tanınır.

ç)Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mâli durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başarı durumu, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

d) Belediye ihtiyaç sahibi harp, vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malûl ve gazilere sosyal yardım faaliyetlerinde bulunabilir.

İKİNCİ KISIM

Sosyal Yardımlar 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 6- (1)Aşağıda belirtilen kişilerin Belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

a)Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,

b)Afetlere maruz kalmış olup aynî ve nakdî yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

c)Belediye sınırları içinde ikamet edip de kamuya ait temel eğitim ve ortaöğretimde eğitimini sürdürmekte olan muhtaç, yoksul, kimsesiz, yetim ve öksüz ile engelli öğrenciler,

(2)Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç; ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

(3)Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak aynî ve nakdî yardımlar karşılıksızdır. 

 

Başvuru

MADDE 7- (1)Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurur.

           (2)Zaruri nedenlerle; Muhtaçlık durumu belgelendiremeyenlere değerlendirme kurulunun uygun görmesi halinde, başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.  

 

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8- (1)Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a)Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi.

            b)Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporu.

c)Doğal afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor.

 

Sahte ve yanıltıcı bilgi verilmesi ve belge düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek ve vermek suretiyle yardım alan kişilerin tespiti halinde ödenen nakdi ve ayni yardımlar kesilir ve cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir. Bu konuda ilgililer bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

 

            Başvuruların incelenmesi

MADDE 10- (1)Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak “Sosyal İnceleme Raporu” düzenlenir.

(2)Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe, sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere “Değerlendirme Kurulu”na gönderilir.

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11- (1)Bu yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlar Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Başkanınca görevlendirilecek Yazı İşleri ve Hesap İşleri Müdürü olmak üzere diğer ikisi Belediye Başkanı tarafından belirlenecek seçilmiş meclis üyelerinden oluşan beş (5) kişilik “Değerlendirme Kurulu” tarafından yürütülür.

(2)Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3)Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(4)Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.

(5)Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

 

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

 MADDE 12-(1)Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

            a)  Bu Yönetmeliğe uygun olarak sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını yönetmelik ekinde belirtilen muhtaçlık dereceleri puan cetveline göre değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda; yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek.

            b) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak toplu gıda, barınma, yakacak, tıbbi malzeme, eğitim malzemesi gibi aynî/nakdî sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, Belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, Belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk görüşü vermek.

            c)  Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdî Yardımlar

 

Nakdî yardım

MADDE 13- (1)Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, eğitim, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi Müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir. Ödemeler ilgililer adına çek düzenlenmek suretiyle bankadan veya Derecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Muhasebe görevlilerince yapılır.

(2)Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.

(3)Derecik Belediye sınırları içinde ikamet eden ve sağlık sorunları olup da muhtaç, yoksul ve dar gelirli olan vatandaşlardan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanmayan ya da ilaç bedelinin çok yüksek olması ve karşılanan bedelin çok düşük olması nedeniyle ilaç bedelini kendisi karşılayamaması nedeniyle yardım talebinde bulunan ve durumlarını belgelendiren kişilere bu amaçla nakdi yardım yapılabilir.

(4)Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki veya kuponu, akıllı kart kontörü dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenir. 

(5) Nakdi yardımlar 1 yıl süre ile yapılır. 1 yıl süre Mali Yıl başlangıcı ve sonu olarak belirlenir. İhtiyaç sahibinin gelir düzeyinin düzeldiğinin tespit edilmesi halinde veya başvurusu halinde; nakdi yardımlar kesilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aynî Yardımlar

 

Aynî yardım

MADDE 14- (1)Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan ve durumlarını belgelendiren kimselere gıda, yakacak, giyecek, eğitim malzemesi, sosyal güvenlik kurumunun resmi olarak ödeyemediği ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda bulunabilir.

            (2)Gıda, yakacak, eğitim malzemesi, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, Harcama Yetkilisi’nin talimatı ile yapılabilir.

            (3)İlaç, tıbbi araç-gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya Belediyenin re’sen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunabilir. Bu yardımın yapılmasında 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60’ıncı maddesi hükmü göz önünde bulundurulur.

            (4)Aynî yardımlar süreli veya eğitim malzemesi, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

(5)Aynî yardımdan yararlanacak kişilerden bu yönetmelikte belirtilen evraklar istenir.

            (6)Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

            (7)Ayni yardımlar; Belediye sınırları içerisinde ikamet eden kimsesiz muhtaç ve dar gelirli ailelerden vefat eden olduğunda cenaze evine yemek yaptırılması Türk Kültür ve gelenekleri arasında yer aldığından kimsesiz, muhtaç ve dar gelirli ailelere doğrudan temin yöntemi ile yemek verilmesi olarak yapılabilir.

 (8)Aynî yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

 

Aynî yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 15- (1)Aynî yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

(2)Aynî yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

 

Aynî yardımların dağıtımı

MADDE 16- (1)Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda ve diğer yakacak, giyecek, ev eşyası, mal ve malzemesi gibi aynî yardımlar Belediye personeli ve araçları ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Aynî yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım belediye personeli tarafından veya belediye personelinin gözetiminde yapılır. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediye tarafından bastırılacak alışveriş çeki verilmesi şeklinde de yapılabilir.

 

Sosyal yardımlardan yararlanma şartı 

MADDE 17- (1)Sosyal yardım almak için müracaat eden kişi, sosyal yardımın bittiği tarihten itibaren herhangi bir süre şartı aranmaksızın tekrar yardım başvurusunda bulunabilir.

 (2)Sosyal yardıma müracaat edenlerden gelir seviyesi asgari ücretin net miktarının yarısı %50’sinin üzerinde olanlara yardım yapılamaz. Ancak; müzmin hastalık ve tedavisi uzun süren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi olarak ödeyemediği ilaç ve medikal malzemelere ihtiyacı olanlar ile dul, yetim ve 2022 Sayılı Kanun gereğince; engelli olanlardan “Evde Bakım Ücreti” alamayanlara yardım yapılabilir.

(3)Sosyal yardıma müracaat edenler ile ilgili Belediye Encümeni’nin kararı olmadıkça yardım yapılamaz.

(4)Kişinin rahatsızlığı ile ilgili doktor raporu uygun olmayan rahatsız ve engelli vatandaşlar için; tıbbi araç-gereç, tekerlekli veya akülü tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez, işitme cihazı gibi araç-gereçler; ilgili vatandaşa yardım olarak verilemez.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Giderin Gerçekleştirilmesi

 

            Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 18- (1)Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine çek/İBAN hesabına karşılığında yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir: 

(2)Yardım yapılacaklar; engelli, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdî yardımı; verecekleri noter onaylı vekâlet suretiyle vekil edecekleri kişilere de ödeme yapılabilecektir. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin çek yerine hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi gerekir.

 

 

Kayıt, takip ve kontrol sistemi

MADDE 19- (1)Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2)Belediyece gerekli görülen hallerde, Müdürlük; yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer Belediyelerden, Muhtarlıklardan veya Kaymakamlıklardan yardım alıp almadığını kontrol etmekle yükümlüdür.

            Dosya işlemleri

MADDE 20 - (1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

            Tutanaklar

MADDE 21- (1) Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.

 

           Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

MADDE 22- (1) Değerlendirme kurulu, bu yönetmeliğe uygun olarak sosyal yardım amacıyla müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.

        a) Ailenin bireylerinin iş durumu.

        b) Ailenin net gelirleri.

        c) Ailenin durumu

        ç) Evin ısınma durumu

        d) Barınma durumu.

        e) Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri.

        f) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.

        g) Medeni hali.

        ğ) Engelli durumu.

        h) Başka kurumlardan alınan yardımlar.

        ı) Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

 

      Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilerek, yardım miktarına göre yardımlar yapılır. Yardımlar, yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan ve üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

      

        a) 0–25 Puan arası yardım uygun değil,

        b) 25–50 Puan arası 400 TL nakdi veya ayni yardım,

        c) 50–80 Puan arası 600 TL nakdi veya ayni yardım,

        ç) 80–100 Puan arası 800 TL nakdi veya ayni yardım,

        d) 100 ve üstü Puan arası 1000 TL nakdi veya ayni yardım olarak yapılabilir.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Belediye görev alanı dışına yapılabilecek sosyal yardımlar

MADDE 23-(1)Belediye, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, Belediye görev alanı dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanı’nın uygun görmesi halinde bu bölgelere gerekli ayni ve nakdi yardım yapılabilir ve destek sağlanabilir. 

(2)Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar Belediye bütçesinden karşılanır.

 Yürürlük

MADDE 24- (1)Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme                                                                               

MADDE 25- (1)Bu yönetmelik hükümlerini Derecik Belediye Başkanı yürütür.

 

YARDIM MİKTARLARI VE MUHTAÇLIK DERECELERİ

PUAN CETVELİ

 

 

 

       AİLENİN İŞ DURUMU

PUANI

A

ÇALIŞMIYOR

20

B

MEMUR

 5

C

İŞÇİ

10

D

Metin Kutusu: 15EMEKLİ

15

E    KÖY KORUCUSU                                   

       AİLENİN NET GELİRİ (AYLIK)

PUANI

A

500 TL'DEN AZ

35

B

500 - 750 TL ARASI

25

C

750 - 1000 TL ARASI

20

D

1000- 1250 TL ARASI

15

E

1250 - 2000 TL ARASI

10

F

2000 TL'DEN FAZLA

0

 

       AİLENİN DURUMU

PUANI

A

SAĞ VE BERABER

0

B

BOŞANMIŞ VEYA VEFAT ETMİŞ

15

C

YETİM AİLE

30

D

ŞEHİT AİLESİ

30

E

GAZİ AİLESİ

20

 

       EVİN ISINMA DURUMU

PUANI

A

DOĞALGAZLI

0

B

ELEKTRİKLİ

5

C

SOBALI

10

D

YOK

20

 

 

AİLEDEKİ KİŞİ SAYISI

PUANI

A

BİR

1

B

İKİ

2

C

ÜÇ

4

D

DÖRT

6

E

BEŞ

8

F

BEŞTEN FAZLA

10

 

       AİLEDE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

PUANI

A

1 (İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM)

3

B

2 (İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM)

6

C

3 (İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM)

9

D

4 (İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM)

12

E

4 TEN FAZLA (İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM)

15

 

 

AİLEDE ÜNİVERSİTE OKUYAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

PUANI

A

1 (ÜNİVERSİTE)

50

B

1 DEN FAZLA (ÜNİVERSİTE)

60

 

       ÖZEL OTO VAR MI?

PUANI

A

EVET

-10

B

HAYIR

0

 

       ENGELLİ DURUMU

PUANI

A

EVET

15

B

HAYIR

0

 

       EVİN DURUMU

PUANI

A

KENDİ EVİ

-5

B

KİRA

10

C

KİRA KARŞILANIYOR

5

 

       YARDIM DURUMU

PUANI

A

2022 SAYILI YASA

-5

B

KAYMAKAMLIK

-5

C

DERNEK/VAKIF

-5

 

       GAYRİMENKUL DURUMU

PUANI

A

EV (KONUT) İKAMET EDİLEN KONUT DIŞINDAKİ HER BAĞIMSIZ KONUT İÇİN

-10

B

DÜKKAN, HER BİR DÜKKAN İÇİN

-20

C

ARSA (VERGİ DEĞERİ 20.000 TL. NİN ALTINDAKİ BİR ARSA İÇİN PUAN DÜŞÜLMEZ.) BİRDEN FAZLA HER BİR ARSA İÇİN

-20

D

ARAZİ (5 DEKARA KADAR KIRAÇ ARAZİDEN PUAN DÜŞÜLMEZ.) 5 
DEKARA KADAR SULAK ARAZİ VE 6-10 DEKARA KIRAÇ VE SULAK
ARAZİ İÇİN DEKAR BAŞINA -4 PUAN

-20

E

11 DEKAR VE ÜZERİ HER DEKAR BAŞINA

-5

    
 

 

 

 

 

  

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                                      ÜYE                                                   ÜYE

Ekrem ÇETİNKAYA                                             Hazali TEKİN                                 Numan YALÇİN

Belediye Başkanı                                                        Katip                                                Katip

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production