Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Derecik Bakım Evi Şefliğine Ait İş Makinaları İçin 15000 Litre Motorin Alım İşi
12 Kasım 2020 Perşembe 20:29

Derecik Bakım Evi Şefliğine Ait İş Makinaları İçin 15000 Litre Motorin Alım İşi

Derecik İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından 15000 litre motorin alımı ile ilgili ihale yapılacaktır. İhale Derecik Kaymakamlık Binası Özel İdare Bürosunda 19.11.2020 saat 14:00'te yapılacaktır.

     Derecik İlçe Özel İdere Müdürlüğüne  bağlı Bakım Evi Şefliği bünyesindeki İş makinelerinde kullanılmak amacıyla 15000 litre motorin alımı yapılacaktır. Motorin alımı ile ilgili ihale 19.11.2020 tarihinde Derecik Özel İdare Bürosunda gerçekleştirilecektir. ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü  ile gerçekleştirilecektir. 

       Kamuoyuna duyurulur.

 

DERECİK BAKIM EVİ ŞEFLİĞİ İŞ MAKİNALARI İÇİN 15000 LİTRE MOTORİN ALIM İŞİ

           HAKKARİ DERECİK İLÇE ÖZEL İDARESİ DERECİK İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

   Derecik bakım evi şefliği iş makinaları için 15000 litre motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/603219

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURİYET CADDESİ 30802 DERECİK/HAKKARİ

b) Telefon ve faks numarası

:

4384613066 - 4384613047

c) Elektronik Posta Adresi

:

derecikozelidare@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15000 LİTRE MOTORİN ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

DERECİK İLÇESİ YÜKLENİCİNİN İŞ YERİ

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İHTİYACA BİNAEN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE PEYDER PEY 21,11,2020 TARİHİNE KADARDIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DERECİK KAYMAKAMLIK BİNASI ÖZEL İDARE BÜROSU

b) Tarihi ve saati

:

19.11.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DERECİK KAYMAKAMLIK BİNASI ÖZEL İDARE BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

                                                                                                                     

                                                                                DERECİK İLÇE ÖZEL İDARE

                                                                              KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Derecik Belediyesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 04384613281 | Faks : 04384613281 | Yazılım: Yüksekova Production